Turvallisempi tila

Pyöräliiton toiminnassa, noudatetaan Pyöräliiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa. Pyöräliiton tapahtumiin osallistuvien on noudatettava turvallisen tilan ohjeitamme. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa tapahtumasta poistamiseen.

Pyöräliiton turvallisemman tilan periaatteet

 1. Jokaisella on oikeus omaan tilaan. Huomioi toisten erilaiset rajat ja kunnioita toisten fyysistä ja psyykkistä koskemattomuutta – vaadi sitä tarvittaessa myös itsellesi.  
 2. Kunnioita muita, huomioi yhteisön moninaisuus ja arvosta yksilöiden erilaisuutta. Pyöräliitossa tai sen jäsenjärjestöissä ei suvaita syrjimistä henkilöön tai ryhmään liittyvän syyn perusteella, kuten vamma, terveydentila, sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen tai etninen tausta. 
 3. Tunnista ja tunnusta omat etuoikeutesi. Etuoikeudella tarkoitetaan etuja, joita tietyillä sosiaalisilla ryhmillä on ja jotka suojaavat syrjinnältä tietyissä tilanteissa ja asioissa. Kyseenalaista toimintamallisi ja kiinnitä huomiota käyttämääsi kieleen sekä siihen, miten otat tilan haltuun. Käytä positiivista kieltä. 
 4. Anna toisille tilaa ja huolehdi siitä, että kaikki tulevat kuulluksi ja pääsevät osalliseksi. Hyväksy se, että kaikki eivät halua olla yhtä paljon äänessä tai esillä, ja että toimintaan osallistumisen tapoja on monia. Jokaisella on oikeus ilmaista tunteitaan muita vahingoittamatta.   
 5. Pyöräliiton ja sen jäsenjärjestöjen tapahtumat ovat häirinnästä vapaita. Häirintä voi olla esimerkiksi sanallista häirintää, koskettamista tai tuijottamista. Jos joku pyytää lopettamaan häiritsevän käytöksen, se pitää lopettaa. Jos havaitset epäasiallista käytöstä, puutu siihen rauhallisesti ja asiallisesti.  
 6. Ota vastaan palautetta omasta toiminnastasi ja anna myös itse tarvittaessa palautetta. Jos sinulle huomautetaan jostakin, älä vähättele tahatontakaan käytöstäsi, vaan pyri huomioimaan asia jatkossa. Muista myös positiivinen palaute. 

Toimintamalli häirintä- ja syrjintatilanteissa

Syrjimättömyys on periaate, johon jokaisen työnantajan tulee sitoutua jo lain velvoittamana. Syrjimättömyyden periaate koskee myös järjestön jäseniä ja vapaaehtoisia. Näin ollen syrjintään – jo sen epäilyyn – puututaan kaikissa tilanteissa. Kaikki ilmoitukset ja epäilykset syrjinnästä otetaan aina vakavasti. Tärkeää on tilanteen ratkaiseminen välittömästi osapuolten kesken jokaista osapuolta kuunnellen.

Jos havaitset häirintää tai syrjintää:

 1. Jos havaitset häirintää tai syrjintää, puutu siihen. Älä jätä epäasiallisesti kohdeltua henkilöä yksin. 
 2. Kerro tapahtuneesta häirintäyhdyshenkilölle tai tapahtuman vastuuhenkilöille. Heidän vastuullaan on puuttua tilanteeseen ja toimia ennaltaehkäisevästi niin, ettei vastaavia tilanteita pääse syntymään.
 3. Jos askel 2 ei ole mahdollinen tai tilanne ei ratkea, voi asian viedä eteenpäin hallituksen puheenjohtajalle tai työsuojeluviranomaiselle.

Jos koet itse syrjintää tai häirintää:

 1. Ota yhteyttä Pyöräliiton häirintäyhdyshenkilöön  / esimieheesi / järjestön hallitukseen / tapahtuman vastuuhenkilöön, kehen vain koet pystyväsi luottamaan. Keskustele tilanteesta henkilön kanssa, johon otit yhteyttä. Keskustelu on arvokasta, sillä se auttaa Pyöräliittoa järjestämään turvallisempia tapahtumia vastaisuudessa. 
 2. Muista että voit itse päättää lähdetäänkö tilannetta purkamaan sinua syrjineen tai häirinneen henkilön kanssa tai laitetaanko hänelle viestiä tilanteesta. 

Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun tilanteita voi olla hyvin monenlaisia ja siksi ei ole yhtä yleispätevää ratkaisua siihen, miten niitä lähdetään purkamaan. Alla on kuitenkin lueteltu tapoja miten työyhteisö voi suunnitelmallisesti palauttaa työyhteisön normaalitilaan, mikäli on havaittu häirintää tai epäasiallista kohtelua. Mikä näistä valitaan riippuu mm. tilanteen osapuolista, vakavuudesta ja kestosta.

 • Toiminnanjohtajan tai puheenjohtajan huomautus 
 • Keskustelu häirintäyhdyshenkilön kanssa
 • Keskustelut häirinnän tai epäasiallisen kohtelun osapuolten välillä 
 • Työnohjaus 
 • Työyhteisöneuvottelu (työterveyden kanssa)
 • Ylimääräinen yhdenvertaisuuskoulutus
 • Vakavissa tapauksissa noudatetaan viranomaisten ohjeistuksia ja määräämiä toimenpiteita

Pyöräliiton häirintäyhdyshenkilö

Minna Takala

P. 050-4801889

minna.takala@pyoraliitto.fi

Tule mukaan!

Liittymällä Pyöräliittoon olet mukana edistämässä pyöräilyn erottamista jalankulusta, hyvää reittien talvikunnossapitoa, turvallisia kouluteitä, ihmisten kannustamista pyörän selkään ja pyöräliikenteen huomioimista lainsäädännössä.

Pyöräliitto tavoittelee 30 % nousua pyöräilyn kulkutapaosuudessa vuosien 2018-2025 välillä. Tämän saavuttamiseksi tarvitsemme tukeasi

Liity joukkoon iloiseen!

Back to top