Pyöräilijän liikennesäännöt

Liiku pyörällä turvallisesti ja lainmukaisesti.

Uusi tieliikennelaki astui voimaan 1.6.2020.

Trafikregler för cyklister på Svenska (PDF).

Ennakoi ja noudata sääntöjä

Jokaisen pyöräilijän velvollisuus on opetella liikennesäännöt. Turvallinen tieliikenne syntyy siitä, että kaikki noudattavat yhteisiä sääntöjä ja viestivät selvästi aikeistaan.

Lain mukaan pyöräilijän tulee sopeuttaa nopeutensa olosuhteisiin, ja noudattaa huolellisuutta ja varovaisuutta. Aja aina vain sellaista vauhtia, että pystyt ennakoimaan kaikki tilanteet, joita saattaa tulla eteen.

Älä pyöräile päihtyneenä!

Tutustu sääntöihin

Pyöräilijän paikka tiellä

Väistämissäännöt ja kääntyminen

Pyörän varusteet ja kuormaaminen

Liikennevirhemaksu ja polkupyörän maksimimitat

Pyöräilijän paikka tiellä

Polkupyörä on ajoneuvo, jolla ajetaan ensisijaisesti ajoradalla tai erillisellä pyörätiellä. Myös pihakadulla, kävelykadulla ja pyöräkadulla saa ajaa pyörällä.

Pyörätiellä

 • Aja pyörätien oikeassa reunassa.
 • UUTTA: Jos pyörätie on kulkusuuntaasi nähden tien vasemmalla puolella, voit ajaa myös ajoradalla tai pientareella, jos se on turvallisempaa kulkureitin tai muun vastaavan syyn vuoksi.
 • UUTTA: Pyörätie on lähtökohtaisesti yksisuuntainen. Jos pyörätie on kaksisuuntainen, se merkitään lisäkilvellä (kuvassa). Lisäkilpien asentamisen siirtymäaika kestää 1.6.2027 saakka.

Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä

 • Yhdistetyllä pyörätiellä ja jalkakäytävällä pyöräillään kuten pyörätiellä. Huomioi kuitenkin jalankulkijat ja anna heille turvallinen tila. Kerro ohituksesta tarvittaessa soittokellolla.

Ajoradalla

 • Aja ensisijaisesti tien oikeassa reunassa tai pientareella.
 • Kaupunkien kaduilla piennarta ei yleensä ole, joten aja kaistan keskikohdan oikealla puolella. Näin varaat riittävästi tilaa itsellesi.
 • Pidä turvallinen väli pysäköityihin autoihin ja esteisiin.

Pyöräkaistalla

 • Aja oman kaistasi oikeassa reunassa. Pidä kuitenkin turvallinen väli pysäköityihin autoihin ja esteisiin.

UUTTA: Pyöräkadulla

 • Pyöräilijät määrittävät tahdin ja muut ajoneuvot antavat pyöräilijöille esteettömän kulun.
 • Aja oman kaistasi oikeassa reunassa.

UUTTA: Yksisuuntaisella kadulla pyöräily voidaan sallia kahteen suuntaan

 • Yksisuuntaisella kadulla saa pyöräillä kahteen suuntaan, jos se on liikennemerkeillä sallittu. Tällöin kielletty ajosuunta –liikennemerkin yhteydessä on lisäkilpi ”Ei koske” ja polkupyörän kuva.
 • Aja oman kaistasi oikeassa reunassa.
 • Noudata näissä tilanteissa erityisestä varovaisuutta, sillä kyseessä on uusi käytäntö ja muille tienkäyttäjille pyöräilijän tuleminen vastaan voi olla yllättävää. Vaaranpaikkoja ovat erityisesti risteykset.

Pihakadulla ja kävelykadulla

 • Jalankulkijat määrittävät tahdin ja heillä tulee olla esteetön kulku.
 • Pyöräilijän tai muiden ajoneuvojen vauhti ei saa olla yli 20 km/h.

Älä pyöräile täällä

 • Pyöräily on kiellettyä jalkakäytävällä, moottoritiellä ja moottoriliikennetiellä.
 • Vain alle 12-vuotiaat saavat pyöräillä jalkakäytävällä.
 • Jalkakäytävällä ei yleensä ole liikennemerkkiä. Se on erotettu ajoradasta reunakivellä.
 • Pyörätien ja jalkakäytävän erottaa liikennemerkistä: pyörätiellä on aina liikennemerkki, joka sallii pyöräilyn.

   

Sivun alkuun

Väistämissäännöt ja kääntyminen

Noudata risteyksissä erityistä varovaisuutta ja varmista, että muut liikkujat ovat huomanneet sinut.

Ajoradalla tai pyöräteiden risteyksessä

 • Väistä oikealta tulevaa liikennettä ja suojatietä käyttäviä jalankulkijoita.
 • Huomaa liikennemerkit: sinun pitää väistää, jos tulet kärkikolmion tai stop-merkin takaa risteykseen.

Kääntyminen

 • Kun käännyt, ryhmity kaistan reunaan.
 • Pääsääntö on että risteyksessä oikealle käännyttäessä käännytään mahdollisimman lähelle risteävän ajoradan oikeaa reunaa ja vastaavasti vasemmalle käännyttäessä käännytään välittömästi risteävän ajoradan keskiviivan tai, jos keskiviivaa ei ole, keskilinjan oikealle puolelle tai yksisuuntaisen ajoradan vasempaan reunaan.
 • Jos ajoradalla, jonne ollaan kääntymässä, on samaan ajosuuntaan useampia ajokaistoja saa kääntyä omaan käyttötarkoitukseen sopivimmalle kaistalle, muu liikenne huomioon ottaen.
 • Näytä kädellä aina suuntamerkki, kun käännyt – myös pyöräteiden risteyksessä!

Kääntyessäsi polkupyörällä, autolla tai muulla ajoneuvolla väistä:

 • Risteävää tietä ylittävää, piennarta, pyörätien jatketta tai suojatietä käyttävää jalankulkijaa, polkupyöräilijää ja mopoilijaa
 • Vasemmalle käännyttäessä myös vastaantulevaa liikennettä.

Kun poistut liikenneympyrästä ajoradalla ajaen väistä:

 • Tietä ylittävää jalankulkijaa, polkupyöräilijää ja mopoilijaa.

Pyörätien jatkeella (eli pyörätien ja ajoradan risteyksessä)

 • Pyörätien jatke osoitetaan kahdella valkoisella katkoviivalla. Merkintää käytetään osoittamaan pyörätieltä tulevalle polkupyöräilijälle ja mopoilijalle ajoradan ylityspaikka. Merkintää voidaan käyttää myös muissa polkupyöräilijälle ja mopoilijalle tarkoitetuissa ajoradan ylityspaikoissa.
 • Jos pyörätien jatke merkitään suojatiemerkinnän rinnalle tai keskelle, suojatien puoleista katkoviivaa ei tarvitse merkitä.
 • UUTTA: Autoilijalla on merkitty kärkikökolmiolla, stop-merkillä tai liikennevaloilla väistämisvelvollisuus pyörätien jatkeella. Nämä liikennemerkit olisi pitänyt asentaa 1.6.2022 mennessä, mutta näin ei ole kaikkialla toimittu.
 • HUOM! Noudata erityistä siis varovaisuutta tarkista, onko väistämisvelollisuutta osoittava liikennemerkki jo asennettu. Jos ei ole, pyöräilijän pitää väistää. Väistämissäännöt määräytyvät siis liikennemerkkien, eivät tiemerkintöjen mukaan.
 • Kääntyvän ajoneuvon kuljettajan on väistettävä risteävää tietä ylittävää pyöräilijää pyörätien jatkeella liikennemerkeistä riippumatta.

Suojatiellä

 • Ajoradan saa ylittää suojatietä pitkin polkupyörällä ajaen.
 • Jos risteävän tien käyttäjille on kärkikolmio tai stop-merkki, on risteävän tien käyttäjä väistämisvelvollinen.
 • Kääntyvän ajoneuvon kuljettajan on väistettävä risteävää tietä ylittävää pyöräilijää myös suojatiellä.
 • Muissa tapauksissa pyöräilijä on väistämisvelvollinen tullessaan pyörätieltä suojatielle.

UUTTA: Pyöräilijän tienylityspaikka

 • Väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa –liikennemerkillä voidaan merkitä korotettu pyörätien jatke.
 • Merkillä osoitetaan, että ajoneuvolla ja raitiovaunulla on väistettävä ajorataa pyörätien jatkeella ylittävää polkupyöräilijää.

Ajoneuvolla ajavan (myös pyöräilijän) on väistettävä:

 • Muita tienkäyttäjiä tultaessa tielle pihakadulta, kävelykadulta, pihasta, pysäköintipaikalta, huoltoasemalta, polulta tai vastaavalta vähäiseltä tieltä
 • Muita tienkäyttäjiä tultaessa ajoradalle jalkakäytävän tai pyörätien ylityksen jälkeen
 • Jalkakäytävää tai pyörätietä käyttävää jalankulkijaa, pyöräilijää tai mopoilijaa ylitettäessä jalkakäytävää tai pyörätietä
 • Pihakatua tai kävelykatua käyttäviä tienkäyttäjiä tultaessa pihakadulle tai kävelykadulle taikka ylitettäessä sitä.
 • Ajoneuvosta tai raitiovaunusta poistuvaa tai siihen nousevaa matkustajaa pyörätiellä pysäkin kohdalla.

Ohittaminen

 • Edellä kulkeva ajoneuvo on ajoneuvolla (myös polkupyörällä) ohitettava yleensä vasemmalta.
  • Poikkeukset pääsääntöön:
   • Jos edellä kulkeva ajoneuvo kääntyy tai selvästi valmistautuu kääntymään vasemmalle, sen saa ohittaa ajoneuvolla vain oikealta.
   • Jos ajosuunnassa on vähintään kaksi ajokaistaa ja ajoneuvot kulkevat rinnakkaisilla ajokaistoilla.
   • Polkupyöräilijä saa ohittaa muun ajoneuvon kuin polkupyörän oikealta (esim. liikennevaloissa).
 • Älä ohita pyörätiellä toista pyöräilijää oikealta puolelta.
 • Ohituksessa saa käyttää myös vastaantulevan liikenteen puolta, jos ajosuunnassa on vain yksi ajokaista.
 • Ohituskiellot:
  • Ajoneuvolla ei saa ohittaa suojatien kohdalla vastaantulevan liikenteen puolta käyttäen eikä risteyksessä tai tasoristeyksessä taikka välittömästi niitä ennen. Ohituskielto ei kuitenkaan koske taajaman ulkopuolella muuta kuin liikennemerkistä ennakolta ilmenevää risteystä.
  • Vastaantulevan liikenteen puolta käyttäen ei myöskään saa ohittaa jos:
   • näkyvyys on riittämätön turvalliseen ohitukseen
   • ohitukseen käytettävä kaista ei ole vapaa
   • ohittaja ei voi palata turvallisesti omalle kaistalleen
   • edellä ajava on aloittamassa ohituksen tai takana tuleva on aloittanut ohituksen.

Liikennevalot

  • Polkupyöräilijän on ensisijaisesti noudatettava polkupyöräopastimen valoja. Muutoin polkupyöräilijän on noudatettava kulkusuuntansa ajoneuvoliikenteelle tarkoitettuja valoja.
  • Pyörätietä käyttävän polkupyöräilijän on, missä erityistä polkupyöräopastinta ei ole, noudatettava jalankulkijaopastimen, tai jollei sitä ole, kulkusuuntansa ajoneuvoliikenteelle tarkoitettuja valoja.

Sivun alkuun

Polkupyörän varusteet ja kuormaaminen

Lain mukaan:

 • Kypärän käyttö on suositeltavaa, mutta ilman kypärää ajavaa pyöräilijää tai pyörän kyydissä olevaa ei rangaista.
 • Alle 135 cm pitkää lasta saa kuljettaa vain soveltuvassa istuimessa tai lapsen turvalaitteessa.
 • Pimeällä ja hämärällä täytyy käyttää valoja: etuvalo on valkoinen tai keltainen ja takavalo punainen.
 • Valot saa kiinnittää joko pyörään, pyöräilijään, reppuun tai vaikka kypärään.
 • Pyörässä täytyy olla seuraavat heijastimet:
  • Eteen valkoinen
  • Taakse punainen
  • Sivulle keltainen tai valkoinen.
 • Soittokello tai muu äänimerkinantolaite on pakollinen varuste.
 • Pyörässä täytyy olla toimivat jarrut.

Varmista polkupyörän ajokunto. Tarkista säännöllisesti erityisesti pyörien kiinnitykset, jarrut sekä vaihteiston ja ketjujen kunto.

Henkilöiden kuljettaminen polkupyörällä

Uusi tieliikennelaki keventää merkittävästi henkilöiden kuljettamista koskevaa säätelyä. Jatkossa:

 • Polkupyörällä ei saa kuljettaa useampia henkilöitä kuin mille se on rakennettu.
 • Matkustajien kuljettaminen on sallittu vain, jos polkupyörässä on matkustajille sopivat istuimet.
 • Kuljetettaessa matkustajaa polkupyörällä tulee polkupyörässä olla kaksi erillistä jarrulaitetta.
 • Pyörällä saa kuljettaa matkustajia riippumatta siitä, minkä ikäisiä kuljettaja ja matkustaja ovat.

Polkupyörän kuormaaminen ja tavaran kuljettaminen

 • Polkupyörää ei saa kuormata siten, että kuorma ulottuu sivusuunnassa pyörän ulkopuolelle.
 • Kuorma voi tulla edessä enintään 1,00 metrin ja takana enintään 2,00 metriä pyörän uloimman osan ulkopuolelle.
 • Suositus: Kuljeta tavarat pyörälaukussa, korissa tai repussa. Sijoita raskaat tavarat mahdollisimman alas.
 • Suositus: Kuorman on pysyttävä paikoillaan kiihdytyksissä ja jarrutuksissa sekä kaarteissa ajettaessa. Esimerkiksi kauppakassia ei kannata laittaa roikkumaan ohjaustangosta, sillä se voi aiheuttaa vaaratilanteita.

Liikennevirhemaksu ja polkupyörän maksimimitat

UUTTA: Liikennevirhemaksu

 • Uusi tieliikennelaki muuttaa liikenteen rangaistusjärjestelmää. Liikennevirhemaksu voidaan määrätä tieliikennelain lievemmistä rikkomuksista. Vähäisistä rikkomuksista annetaan huomautus.
 • Liikennevirhemaksu ei määrätä, jos kyseessä on vakavampi rikkomus, joka kuuluu rikoslain piiriin.
 • Pyöräilijän liikennevirhemaksu on 40 €. Jos samalla kertaa määrätään kahdesta tai useammasta rikkomuksesta liikennevirhemaksu, virhemaksua korotetaan 40 eurolla siitä rikkomuksesta, josta on säädetty ankarin virhemaksu.

Suurimmat sallitut nopeudet

 • Pyörätiellä kulkevia polkupyöriä koskevat samat nopeusrajoitukset kuin ajoradallakin kulkevia ajoneuvoja.
 • Moottorilla varustetun polkupyörän, sähköavusteisen polkupyörän ja kevyen sähköajoneuvon suurin sallittu nopeus on 25 kilometriä tunnissa silloin, kun moottoria käytetään ajoneuvon nopeuden lisäämiseen tai ylläpitämiseen. Sähköavusteisella polkupyörällä voi siis ajaa kovempaakin, jos nopeus saadaan aikaan polkemalla.

Polkupyörän suurimmat sallitut mitat

Leveys

 • Kaksipyöräinen polkupyörä: 0,80 m.
 • Yli kaksipyöräinen polkupyörä: 1,25 m.
 • Polkupyörän perävaunu: 1,25 m.

Pituus

 • 13,00m *
 • Polkupyörän ja perävaunun yhdistelmä: 18,75 m
 • Polkupyörän perävaunu on ajoneuvo, joten tieliikennelain 107 § mukainen enintään 2 metrin takaylitys koskee perävaunua esim. kanoottia hinatessa.

*) Tieliikennelaissa ei ole nimenomaisesti säädetty polkupyörän, polkupyörän ja perävaunun yhdistelmän tai polkupyörän perävaunun maksimipituudesta. Tieliikennelain 131 §:ssä säädetään ETA-valtiossa rekisteröityjen tai käyttöönotettujen muiden kuin 5 luvussa mainittujen ajoneuvojen päämitoista. Pykälän mukaan ETA-valtiossa rekisteröityjen tai käyttöönotettujen muiden kuin 5 luvussa mainittujen ajoneuvojen ja ajoneuvoyhdistelmien päämittoihin sovelletaan auton tai auton ja siihen kytketyn yhden tai useamman perävaunun muodostaman ajoneuvoyhdistelmän suurimpia sallittuja päämittoja, jollei tieliikennelaissa toisin säädetä.

Sivun alkuun

 

Sivun kuvituskuvat: Emma Kantanen.

Kuvia saa käyttää tieliikennelaista kertovissa jutuissa vapaasti.

Kuvien painokelpoiset versiot löydät täältä ja verkkojulkaisuun tarkoitetut kuvat täältä.

Tule mukaan!

Liittymällä Pyöräliittoon olet mukana edistämässä pyöräilyn erottamista jalankulusta, hyvää reittien talvikunnossapitoa, turvallisia kouluteitä, ihmisten kannustamista pyörän selkään ja pyöräliikenteen huomioimista lainsäädännössä.

Pyöräliitto tavoittelee 30 % nousua pyöräilyn kulkutapaosuudessa vuosien 2018-2025 välillä. Tämän saavuttamiseksi tarvitsemme tukeasi

Liity joukkoon iloiseen!

Back to top